Praneseju Apsauga

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. Pavojaus aplinkai;
 3. Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. Neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. Neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. Pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
 9. Kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
 10. Pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
 11. Kitų pažeidimų.

 

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. Bendrovėje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. Kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. Viešai.

 

Pranešimo nagrinėjimo schema:

Šaltinis – www.tm.lt

 

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 129 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo  yra patvirtinti:

 1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

 

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.

 

Uždarosios akcinės bendrovės „SCAPA BALTIC“ (toliau – Bendrovė) generalinio direktoriaus 2022 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. DĮ 1.6. – 6 patvirtintas UAB „SCAPA BALTIC“ Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie Bendrovėje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

 

Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą Bendrovėje turi teisę pateikti asmuo, kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.).

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti vienu iš šių būdų:

 1. Tiesiogiai atvykęs į Bendrovę adresu: Bijūnų g. 14, 48399 Kaunas;
 2. Atsiųsdamas pranešimą paštu 1. punkte nurodytu adresu, po adresu nurodant „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 3. Atsiųsdamas pranešimą Bendrovės elektroninio pašto adresu pranesk@scapabaltic.com.

 

Generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas kompetentingas subjektas (Bendrovės darbuotojų grupė), kreiptis tel.

+370 37 360765:

 1. Administratorė Ernesta Rimskytė;
 2. Darbo saugos inžinierė Leonora Mereckienė.

Kompetentingas subjektas administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, teikia konsultacijas dėl Įstatymo ir Aprašo nuostatų taikymo.

 

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą . Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, su pažeidimu susijusiam asmeniui ar pagalbininkui (kolegai, giminaičiui, žurnalistui, advokatui, profesinės sąjungos nariui ir kita), užtikrinamas konfidencialumas.

 

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. To raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis arba pateikęs asmuo;
 2. Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

 

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

 

Žinomai melagingos informacijos, taip pat Bendrovės komercinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba Bendrovės komercinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas yra skirtas tik informacijai apie Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme numatytus pažeidimus ir nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant apginti asmeninius interesus.

 

Informacija atnaujinta 2022-02-15.

 

Most Recent Projects
  Susisiekite su mumis

  Parašykite mums jeigu turite klausimų,

  Not readable? Change text. captcha txt